Algemene voorwaarden

BV Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16, 8000 Brugge

E-mail: [email protected], Tel: + 32 50 616 556

Ondernemingsnummer: 0860.693.272

BTW-nummer: BE0860.693.272

RPR Gent, afdeling Brugge

1.TOEPASSING

De e-commerce website van de BVBA PIM PAM POEN, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Vlamingstraat 16, BTW BE0860.693.272, RPR Gent, afdeling Brugge (hierna: “Pim Pam Poen”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: “Algemene Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e-commerce website www.pimpampoen.be (hierna: “Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Pim Pam Poen moet de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Door de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, stemt hij in met de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Eventuele andere of bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pim Pam Poen werden aanvaard.

2.PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn steeds exclusief verzendkosten.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk omschreven wordt. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld.

3.AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pim Pam Poen niet. Pim Pam Poen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pim Pam Poen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leverstermijn of leveringswijze, verzoekt Pim Pam Poen de Klant om vooraf contact op te nemen via [email protected]. Aangezien maten kunnen verschillen naargelang het merk en het type schoen, kan de Klant Pim Pam Poen desgevallend vragen om de binnenmaat van de schoen op te nemen.

De verbintenis tot levering van Pim Pam Poen wordt opgeschort in geval van overmacht. Volgende gevallen worden onder meer beschouwd als overmacht: productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen,…

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Pim Pam Poen. Pim Pam Poen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Wanneer in het bijzonder een besteld product op de e-commerce website www.pimpampoen.be ook door een Klant in de winkel van Pim Pam Poen werd besteld, heeft de Klant in de winkel voorrang. In dit bijzonder geval zal Pim Pam Poen contact opnemen met de Klant van de e-commerce website en indien mogelijk een vervangend product voor te stellen. In het geval dat er geen vervanging mogelijk is, wordt de overeenkomst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.ONLINE AANKOPEN

Wanneer de Klant producten bestelt op de e-commerce website www.pimpampoen.be, sluit hij een koopovereenkomst met Pim Pam Poen. Koopovereenkomsten met Pim Pam Poen worden enkel gesloten in de Nederlandse taal.

Om een product te bestellen, moet de Klant het artikel toevoegen aan de winkelmand. In de winkelmand kan de Klant desgevallend zijn promotiecode invullen. De Klant zal vervolgens zijn klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode moeten kiezen, aangeven hoe hij Pim Pam Poen leerde kennen en de Algemene Verkoopsvoorwaarden moeten aanvaarden. Tijdens de bestelprocedure kan de Klant steeds het detail van de bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten aanpassen alvorens hij de bestelling plaatst.

Door op “Nu Betalen” te klikken, plaatst de Klant een bindende bestelling voor de producten in de winkelmand en gaat de Klant de verplichting aan deze producten te betalen. De Klant moet een betaalmethode kiezen op het betaalplatform van BV Mollie. De Klant heeft de keuze tussen volgende betaalmethoden:

  • Via Bancontact
  • Via kredietkaart
  • Via KBC – Betaalknop
  • Via Belfius Pay Button
  • Via iDEAL (QR)

Nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst en heeft betaald, zal de Klant van Pim Pam Poen een bevestiging van zijn bestelling ontvangen per e-mail. De koopovereenkomst is bindend van zodra de Klant van Pim Pam Poen de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

Pim Pam Poen is gerechtigd een bestelling te weigeren als:

  • ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.​
  • een economische onverantwoorde samenwerking mocht blijken met de Klant.

Indien producten zijn uitgeput in de voorraad, zal Pim Pam Poen de Klant onverwijld elke betaling die de Klant heeft gedaan, terugbetalen. Pim Pam Poen kan niet gedwongen worden om het bestelde product ergens anders in te kopen.

5.LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Pim Pam Poen zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van een bestelling van producten.

Indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, kunnen deze producten afzonderlijk worden geleverd.

Een bestelling kan opgehaald worden in de winkel van Pim Pam Poen gelegen in de Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge. Het ophalen van een bestelling in de winkel is gratis en de goedkoopste standaard levering.

Een bestelling kan ook geleverd worden op het leveringsadres dat de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling invulde. De levering van een bestelling gebeurt door Bpost. Pim Pam Poen rekent hiervoor leveringskosten aan. Eventuele extra leveringskosten te wijten aan een foutief opgegeven leveringsadres zijn ten laste van de Klant.

De leveringstermijnen die worden vermeld op de e-commerce website www.pimpampoen.be zijn louter indicatief. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten geleverd binnen maximum 30 dagen na ontvangst van de bestelling op het leveringsadres dat de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling invulde.

Indien Pim Pam Poen niet voldaan heeft aan haar verplichting om de producten op het met de Klant overeengekomen tijdstip of binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren, verzoekt de Klant Pim Pam Poen de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Pim Pam Poen de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht de koopovereenkomst te beëindigen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Pim Pam Poen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder (BPost) van de Klant de opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet de goedkoopste standaard levering is van Pim Pam Poen. De verzending gebeurt steeds onverzekerd. Indien gewenst kan de Klant deze ook verzekerd door BPost laten versturen door voor deze optie te kiezen bij het afsluiten van de aankoop. In dit laatste geval zijn enkel de goederen verzekerd en dit tot een maximale waarde van €500.

Het risico wegens verlies of beschadiging blijft bij de klant bij een retourzending en gaat pas over op Pim Pam Poen vanaf Pim Pam Poen de producten fysiek terug in het bezit heeft.

6.KORTINGSACTIES - PROMOTIECODES EN WAARDE/KORTINGSBON

Kortingsacties en promotiecodes kunnen niet worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes. Een kortingsactie of een promotiecode kan slechts éénmaal worden aangewend in het kader van een bestelling en enkel binnen de opgegeven periode. Een kortingsactie of promotiecode kan worden ingegeven wanneer de Klant de inhoud van de winkelmand ziet. Een kortingsactie of promotiecode moet in elk geval worden aangewend vooraleer de bestelling is afgerond.

Pim Pam Poen kan een minimale aankoopwaarde opleggen voor het gebruik van kortingsacties en promotiecodes. In elk geval moet de waarde van de producten minstens gelijk zijn aan de waarde van de kortingsactie of de promotiecode.

Procentuele kortingsacties kunnen niet gecumuleerd worden met andere kortingsacties of promotiecodes.

Promotiecodes zijn niet van toepassing op schoenverzorgingsproducten en reeds afgeprijsde producten.

Waarde - en kortingsbonnen zijn steeds een jaar geldig, tenzij expliciet anders vermeld, vanaf de datum van uitreiking. Enkel bonnen met een onlinecode kunnen ook op website gebruikt worden. Bonnen uitgereikt voor 18/3/2020 hebben geen uitreikingsdatum en hebben hun geldigheidsperiode reeds overschreden.

7.HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument, zoals omschreven in artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, online aankopen bij Pim Pam Poen.

De Klant het recht om binnen een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

Het herroepingsrecht start:

  • (in het geval van een ophaling in de winkel): de eerste werkdag die volgt op de dag van de bestelling.
  • (in het geval van het sturen naar een postpunt): de dag volgend op de aankomstdag in het postpunt.
  • (in het geval van opsturen naar een adres): de dag volgend op de aanlevering of volgend op de eerste aanbieding.

Wanneer de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, die afzonderlijk worden geleverd, start de herroepingstermijn vanaf de dag waarop het laatste product wordt aangeboden. Per bestelling kan er slechts éénmaal een herroepingsrecht ingeroepen worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Pim Pam Poen via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per e-mail [email protected] op de hoogte stellen van zijn beslissing de koopovereenkomst te herroepen, en dit voordat de herroepingstermijn is verstreken. Enkel via dit communicatiekanaal kan het herroepingsrecht uitgeoefend worden. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van ofwel het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, ofwel door het antwoorden op de e-mail waarin zijn bestelling werd bevestigd, met vermelding leveringsdatum.

Na goedkeuring door Pim Pam Poen, stuurt Pim Pam Poen een e-mail met een verzendlabel. Goederen die zonder deze verzendlabel teruggestuurd worden zullen door Pim Pam Poen geweigerd worden.

De Klant moet ervoor zorgen dat de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn verzendlabel heeft bekomen, toekomen bij Pim Pam Poen of overhandigen aan Pim Pam Poen (Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge). De Klant is op tijd als de producten voor het verstrijken van deze 7 kalenderdagen bij Pim Pam Poen zijn toegekomen.

Wanneer het gaat om een éénmalige wissel, is "gratis retour" van toepassing indien de Klant dit expliciet meldt via e-mail, en dit samen met het plaatsen van een nieuwe bestelling.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pim Pam Poen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. De schadevergoeding voor waardevermindering zal dan in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag.

Enkel producten die in aanmerking komen om terug te sturen en zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, eventuele gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de koopovereenkomst herroept, zal Pim Pam Poen de Klant terugbetalen binnen een maximum van 15 kalenderdagen, startende de dag volgend op de dag dat Pim Pam Poen alle producten in ontvangst heeft gekregen. Bij de terugbetaling wordt een retourkost van €6,25 afgehouden voor België en €11,50 voor Nederland. Pim Pam Poen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Pim Pam Poen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. De goedkoopste standaard levering is steeds afhaling in de winkel van Pim Pam Poen in de Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge.

Indien de bestelling gedeeltelijk geretourneerd wordt, en de Klant heeft kunnen genieten van een gratis versturing door aan de min. aankoopwaarde hiervoor te voldoen, worden naast de retourkosten, ook de bijdrage in de verzendkosten (€4,99 voor BE, €8,99 voor NL) in mindering gebracht indien mocht blijken dat, na uitvoering van het herroepingsrecht, de min. aankoopwaarde om te kunnen genieten van deze gratis versturing niet meer gehaald wordt.

Indien de volledige bestelling geretourneerd wordt, worden naast de retourkosten ook de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht (€7,10 voor BE, €11,50 voor NL).

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor die producten die volgens specificaties van de Klant vervaardigd werden, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd/besteld geweest zijn.

De aanvaarding van een pakket van een courier- of verzendingsdienst bij een retourzending betekent enkel de ontvangst van het pakket door Pim Pam Poen. Dit betekent evenwel niet dat Pim Pam Poen de retourzending als dusdanig ook aanvaard. Wanneer de Klant zijn herroepingsrecht niet uitoefent zoals voorzien in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, is Pim Pam Poen niet verplicht om teruggezonden producten in ontvangst te nemen en/of na ontvangst te aanvaarden en/of de Klant terug te betalen.

8.GARANTIE

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op deze wettelijke garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pim Pam Poen hiervan onmiddellijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 5 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Na melding van een gebrek, moet de Klant de producten onverwijld terugzenden of overhandigen aan Pim Pam Poen. Voor producten die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, zal Pim Pam Poen een terugzendingsdocument aan de Klant bezorgen. De Klant moet dit terugzendingsdocument correct aanwenden. Enkel bij correct gebruik van dit terugzendingsdocument, neemt Pim Pam Poen de leveringskost en de directe kosten van het terugzenden van de producten voor haar rekening.

Een gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan als, op het tijdstip van de levering, de Klant het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik of normale slijtage van het product.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

9.KLACHTEN

Pim Pam Poen is bereikbaar op het telefoonnummer +32 50 616 556, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

10.PRIVACY

De verantwoordelijke voor de privacy en verwerking van persoonsgegevens, Pim Pam Poen, respecteert de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Door in te stemmen met huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden verleent de Klant toestemming om, in het kader van de gebruiksdoeleinden, -vormen en -middelen zoals deze vermeld staan in de privacyverklaring, de persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken die in verband met het gebruik van de e-commerce website verstrekt of verzameld worden. Deze privacypolicy en cookiepolicy is op eenvoudig verzoek beschikbaar bij Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge of via email [email protected]

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de gesloten koopovereenkomst, het verwerken van de bestelling en betaling, de administratie van het klantenbestand, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, het nakomen van de wettelijke en fiscale en/of boekhoudkundige verplichtingen van Pim Pam Poen.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge ([email protected]), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Indien de Klant dit wenst zullen zijn persoonsgegevens op zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzoek (gericht aan Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16, 8000 Brugge ([email protected]) met bijgevoegd een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) verwijderd worden, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke regels (o.m. fiscale en/of boekhoudkundige verplichtingen van Pim Pam Poen) of een doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van Pim Pam Poen (conform de bepalingen van artikel 17 AVG).

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge ([email protected]). De Klant kan zich eveneens uitschrijven voor nieuwsbrieven via een afmeldlink in de e-mail waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd.

Pim Pam Poen behandelt de persoonsgegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, behoudens indien dit juridisch of wettelijk noodzakelijk is. In ieder geval zullen de gegevens enkel worden doorgegeven aan ontvangers die binnen de EU gevestigd zijn. Intern zal alleen aan die medewerkers toegang tot de persoonsgegevens worden verleend, die de toegang nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens bewaard worden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen. Pim Pam Poen heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy verklaring, kan de Klant de privacy-verantwoordelijke bij Pim Pam Poen hierover steeds contacteren per email [email protected].

11.INTELLECTUELE EIGENDOM WEBSITE

De e-commerce website van Pim Pam Poen is geregistreerd onder www.pimpampoen.be.

Extern commercieel gebruik van deze e-commerce website en de gegevens ervan is enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Pim Pam Poen. Er mag van deze e-commerce website dus niet worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pim Pam Poen.

Pim Pam Poen is niet verantwoordelijk voor andere websites dan www.pimpampoen.be en sociale media, waarop haar eigen e-commerce website wordt vermeld.

12.AANTASTING GELDIGHEID – NIET VERZAKING

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

In dat geval verbinden de Klant en Pim Pam Poen zich ertoe om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van een dergelijke bepaling door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de nietige of voor niet geschreven gehouden bepaling beoogde.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pim Pam Poen om één van de in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13.BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14.TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van Brugge zijn bevoegd, onverminderd het recht om een andere rechtbank aan te wijzen die krachtens artikel 624, 1°, 2° of 4° Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.

15.MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de koopovereenkomst wilt herroepen.

Aan Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16 te 8000 Brugge, [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aarzel niet om ons te contacteren bij onduidelijkheden of vragen.

Contacteer ons

© 2021 Pim Pam Poen BV - Vlamingstraat 16, 8000 Brugge - BTW: BE 0860.693.272 - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér