Menu

Algemene voorwaarden

1.TOEPASSING

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elke totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant enerzijds (koper) en Pim Pam Poen (verkoper), BE0860.693.272, Vlamingstraat 16, 8000 Brugge, anderzijds.

De overeenkomst is voor de koper wettelijk bindend (koop op afstand) indien de koper aan Pim Pam Poen de opdracht geeft om 1 of meerdere artikelen te leveren.

Pim Pam Poen is gebonden door een bestelling nadat deze via e-mail werd bevestigd. Evenwel, in uitzonderlijke gevallen, behoudt Pim Pam Poen zich het recht om een bestelling te weigeren, zelfs nadat deze via e-mail werd bevestigd, en dit naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zal Pim Pam Poen de klant hiervan op de hoogte brengen.

1.2. Het plaatsen van een bestelling bij Pim Pam Poen houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.


1.3. Er kan slechts van deze algemene voorwaarden afgeweken worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven, indien deze specifieke afwijkingen ook schriftelijk door Pim Pam Poen werden bevestigd.

2. PRIJZEN, RETOURNERING EN VERZAKINGSRECHT

2.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen of kortingen te annuleren.


2.3. De koper heeft het recht binnen de 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop (verzakingsrecht), zonder betaling van een boete en zonder motivering, en dit vanaf:

 • (in het geval van een ophaling in de winkel): de eerste werkdag die volgt op de dag van de bestelling.
 • (in het geval van het sturen naar een postpunt): de dag volgend op de aankomstdag in het postpunt.
 • (in het geval van opsturen naar een adres): de dag volgend op de aanlevering of volgend op de eerste aanbieding.

Afwijkingen hierop kunnen besproken worden met ons. Je kan ons hiervoor contacteren ,voor je overgaat tot de aankoop, via info@pimpampoen.be

Volgende voorwaarden (type verkoop gerelateerd) en werkwijzen zijn hierbij van toepassing om kunnen gebruik te maken van het verzakingsrecht:

 • Type verkoop: REGULIER (collectie zonder acties/solden/outlet).
  1. Pim Pam Poen moet eerst op de hoogte gebracht worden van de toepassing van het verzakingsrecht, en dit via een schriftelijk (e-mail: info@pimpampoen.be) of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden. De goederen moeten aangeleverd worden aan Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16, 8000 Brugge vóór het verstrijken van de termijn (zoals beschreven in het begin van punt 2.3).
  2. De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant. De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd.
  3. Het aanvaarden van het pakket door Pim Pam Poen bij aanlevering door een verzendingsbedrijf houdt geen enkele acceptatie van de goederen in door Pim Pam Poen. Pim Pam Poen behoudt zich het recht om de goederen te weigeren na ontvangst indien Pim Pam Poen niet op de hoogte werd gebracht en/of de goederen ons bereiken na het verstrijken van de termijn. Vertragingen in de transport voor gelijk welke reden dan ook vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en houdt geen verlenging van de acceptatietermijn in.
 • Type verkoop: OP SPECIFIEKE VRAAG VAN DE KLANT.
  1. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of op vraag van de klant opnieuw werden geproduceerd, worden niet teruggenomen.
 • Type verkoop: ACTIES/SOLDEN/OUTLET.
  1. Goederen die door de koper werden aangekocht in outlet of solden, worden niet teruggenomen.

Na ontvangst van de schoenen, onbeschadigd en compleet in zijn originele verpakking, zal Pim Pam Poen het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Let wel, indien de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt Pim Pam Poen zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. Deze laatste wordt in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.

Voor de terugbetaling wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde betaalmiddel dat gebruikt werd voor de oorspronkelijke aankoop.

De niet recupereerbare gemaakte kosten aan derden door Pim Pam Poen, voor het uitvoeren van de verkoop op afstand en een rechtstreeks gevolg zijn van de keuze van de klant om niet te kiezen voor de goedkoopste standaardlevering (pick-up in de winkel Pim Pam Poen - Vlamingstraat 16 - 8000 Brugge), vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en blijven bijgevolg verschuldigd. Deze kosten worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.

Uitzondering op niet recupeerbare kosten.
Enkel, indien zou blijken dat Pim Pam Poen de verkeerde goederen heeft geleverd, of indien de goederen fouten zouden bevatten, is de klant niet verantwoordelijk voor de niet recupereerbare gemaakte kosten. Deze kosten, inclusief de terugzendingskosten, zullen integraal door Pim Pam Poen worden gedragen. LET OP! De terugzending wordt enkel in dit geval door Pim Pam Poen geregeld door middel van een terugzendingsdocument die door Pim Pam Poen aan de klant wordt bezorgd. Elke ander vorm van terugzending zal niet vergoed worden.

Formulier voor gebruik te maken van jouw verzakingsrecht.
Om gebruik te maken van jouw verzakingsrecht mail je volgende informatie naar info@pimpampoen.be: Naam, adres, de bvestigings-email, de ordergegevens en besteldatum. De werkwijze van het inroepen van uw verzakingsrecht en wat deze concreet inhoud vindt je terug in het begin van punt 2.3. van de Algemene Voorwaarden.

2.4. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Pim Pam Poen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

2.5. Wanneer een in de webshop gekozen artikel net door een klant in de winkel werd geselecteerd, dan krijgt de winkelklant voorrang op dit artikel. In dit geval wordt er contact opgenomen met de internetklant en kan het order herzien worden.

2.6. Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.

2.7. Actiecodes zijn niet geldig op schoenverzorgingsproducten en reeds afgeprijsde producten.

2.8. Voor alle online aankopen accepteren wij betaling via het betaalplatform van Mollie B.V. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd en wordt uitgevoerd met BPost.

3. LEVERING

3.1. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de koper bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.


3.2. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.


3.3. Pim Pam Poen heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

3.4. Beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de koper en kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Pim Pam Poen zal steeds er alles aan doen om dergelijke problemen te voorkomen.

3.5. Pim Pam Poen garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Pim Pam Poen tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

5. KLACHTEN

5.1. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

6. VERLIES OF DIEFSTAL, OVERMACHT

6.1. De koper draagt het risico voor verlies, beschadiging of diefstal vanaf het vertrek van de goederen uit de winkel.

6.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

7. PERSOONSGEGEVENS

7.1. Door te bestellen op de website Pim Pam Poen staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame.

7.2. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper Pim Pam Poen het recht het bestellende emailadres op te nemen in de mailinglist die gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de email.

8. VALIDITEIT ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

8.1. Bij het bezoeken van de website of het plaatsen van een order, communiceert u via elektronische weg met Pim Pam Poen en aanvaardt de koper dat alle afspraken, publicaties en andere elektronische berichten dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2. De bestelde maat is steeds conform met de maat vermeld in het artikel. Schoenmaten kunnen echter tussen merken en type schoenen verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Bij twijfelt kan er steeds contact opgenomen worden om de binnenmaat op de te meten.

10. WEBSITE-LINKS/INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. De website is steeds bereikbaar via de link www.pimpampoen.be

Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming.

Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

Pim Pam Poen is niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee de website gelinkt wordt.

11. SCHEIDBAARHEID

11.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.


11.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.


11.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing


12.2. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Brugge behoren.

Aarzel niet om ons te contacteren bij onduidelijkheden of vragen.

Contacteer ons